Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Onlinestaaldraad.nl en op alle met Onlinestaaldraad.nl aangegane overeenkomsten.

2. Van de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

4. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Onlinestaaldraad.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentie kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Onlinestaaldraad.nl derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.

2. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Onlinestaaldraad.nl garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze internetsite.

3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Onlinestaaldraad.nl het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.

4. Eventuele aanvullende afspraken en / of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en  / of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Onlinestaaldraad.nl schriftelijk zijn vastgelegd.

5. Het bestelformulier kan uitsluitend worden verzonden aan Onlinestaaldraad.nl door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite.

6. Koper en Onlinestaaldraad.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting. Onlinestaaldraad.nl geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden niet door ons teruggenomen.

3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4. Betaling
1. Alle bestellingen worden pas uitgeleverd na ontvangst van betaling.

5. Aflevering en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier, door ons is ontvangen.

3. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

4. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5. Ontvangen goederen dienen door de geadresseerde binnen 24 uur na ontvangst gecontroleerd te worden op beschadiging, en hier melding van te maken. Dit kan per telefoon of per mail.

6. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde Onlinestaaldraad.nl producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten terug te sturen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst.
Dit geldt niet voor de hoofdgroep "staalkabel op maat" en voor een speciale toepassing bestelde eindverbinding, daar het hier om maatwerk gaat.
Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. Onlinestaaldraad.nl zal het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten aan u crediteren.

7. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij Onlinestaaldraad.nl de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.

8. Onlinestaaldraad.nl zal de producten direct of uiterlijk binnen 5 werkdagen na terug ontvangst inspecteren.

9. Indien de producten beschadigd zijn, zal Onlinestaaldraad.nl de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren
bedrag:           5.9.1. de herstelkosten, dan wel.
                     5.9.2. de waarde van het product.

10. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert.
Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

6. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Onlinestaaldraad.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Onlinestaaldraad.nl geleverde producten.

2. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct (binnen 24 uur na ontvangst) aan Onlinestaaldraad.nl te melden.

8. Aansprakelijkheid
1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Onlinestaaldraad.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Onlinestaaldraad.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf
.
2. Ook is Onlinestaaldraad.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke bronbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Onlinestaaldraad.nl wegens onderhoud of anderszins.

3. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

4. Onlinestaaldraad.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten.
Tevens sluit Onlinestaaldraad.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en / of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

9. Overmacht
1. Indien Onlinestaaldraad.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

3. Onder overmacht van Onlinestaaldraad.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Onlinestaaldraad.nl of haar toeleveranciers en / of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. Toepasselijk recht en verdragen
1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

11. Geschillen beslechting
1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

2. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation.